Künji peýdasy

(Olein) Künji ýagy tagam taýdan iň oňat iýilýän ýag hasaplanýar, şeýle hem düzümindäki “oleiniň” mukdary boýunça zeýtun ýagyndan has ýokarydyr.
(Medisina) Künji ýagy adam bedenine sowuga garşy, antibakterial, ýaralary bejermek, çişmä garşy, immunostimulýasiýa, guratmaga garşy, garramaga garşy peýdalydyr.
(Sowuk basylan) “Sowuk basylan” künji ýagy E, A, D, C, B1, B2, B3, PP witaminlerine, şeýle hem kalsiý, fosfor, magniý, kaliý, natriý, demir we beýleki minerallara baý.
(Sesamol) Basylan künji ýagy 3 ýyla çenli saklanyp bilner. “Sesamol” diýilýän künji ýagynyň düzümindäki mazmun uzak wagtlap täsirini saklamaga kömek edýär.

Künji tohumyny ulanmak

Çörek we bulka önümleri

Çörek önümleri, adamyň esasy iýmitlerinden biridir. Çörek önümleriniň ýörite görnüşlerine guzy önümleri degişlidir. Bagelleriň öndürilişiniň we satuwynyň mukdaryny azaltmagyň faktorlaryndan biri, häzirki iýmitleniş düşünjesine laýyk gelýän işleýän önümleriň ýoklugyny goşmak bilen, saklanyş wagtynda sarp ediş häsiýetleriniň ýitmegi (çişmegi we ysyň güýjüni azaltmak, güýç artdyrmak). Şunuň bilen baglylykda, hilini we işleýiş maksatly gowulandyrylan bagşylaryň tehnologiýasyny kämilleşdirmek zerurlygy ýüze çykýar.Ýyllar boýy geçirilen gözleglerimizde, nohut, günebakar tohumy, künji tohumy, hoz däneleriniň ýagyň we ýumurtganyň haltalarynyň hiline edýän täsirini öwrendik. Arahis, günebakar tohumy, künji tohumy, hozuň ulanylmagy bu önümleriň biologiki gymmaty bilen baglanyşyklydyr: ýokary belok, doýmadyk ýag kislotalary. Hamyr birleşdirilen görnüşde ýugruldy, hamyryň üstüne ähli goşundylar grated görnüşde goşuldy. Goşundylardan başga-da, bagşy ýasamak tehnologiýasy wariantlarda tapawutlanmady. Ilkinji gözlegde, halta un massasyna 10% arahis ulanyp, ähli tarapdan amatlydy. Baglaryň tagamy nohut däneleriniň göze görnüp duran tagamy we hozuň ýakymly ysy bilen ýüze çykdy.Ikinji gözlegde, unuň massasyna 4% künji tohumyny ulanyp iň oňat önümler alyndy. Taýýar önümleriň ýokary ýagly tohumlary ulanmak bilen baglanyşykly fiziki-himiki aýratynlyklary ýaramazlaşmady. Belogyň köpelmegi we doýmadyk ýag kislotalarynyň köpelmegi sebäpli iýmitleniş gymmaty gowulaşdy. Şeýlelik bilen, assortimenti giňeltmek, ýagyň haltalaryny öndürmekde önümiň ýokumlylygyny ýokarlandyrmak üçin, unuň agramy boýunça 10% mukdarda, künji tohumy öndürilende bolsa unuň agramy bilen 4% mukdarda künji tohumy öndürmek bolýar.

agzybir ojak
agzybir ojak

Süýji we şokolad önümleri

Gipokalsemiýanyň öňüni almak üçin konditer önümlerini kalsiý bilen baýlaşdyrmak üçin gara künji tohumyny ulanmagyň geljegi barada maglumat berilýär. Gara künji himiki düzümi we fitik kislotany azaltmagyň usullary öwrenildi. Dürli dozaly gara künji tohumy bolan Shemakhan mutaki ýaly konditer önümleri işlenip düzüldi. Alnan önümleriň hiline baha bermek.

Bilmek gowy zat: Künji tohumy çörek üçin ulanylýar, salatlara, konditer önümlerine goşulýar. Iýmitlere ýokumly tagam we näzik ys berýär. Mundan başga-da, künji örän peýdaly: düzüminde poli doýgun ýag kislotalary, ösümlik beloklary we demir bar. Künji, peýniriň köp görnüşini goşmak bilen, kalsiý düzümindäki önümleriň köpüsinden ýokarydyr. Onda B1, B2, PP witamini, şeýle hem köp mukdarda süýüm bar. Goşundylar: Künji tohumy Agramy: 0,15 kg Energiýa gymmaty: 573 kkal Saklamak tertibi: Gurak ýerde ýaramlylyk möhleti: 3 aý Beloklar: 19,4 g g / 100 g atsaglar: 48,7 g g / 100 g Uglewodlar: 12,2 g g / 100 g Iň ýokary saklaýyş t: 25 C

Ýag almak

Künji ýagy (ýa-da başga bir künji ýagy) – ösümlik ýagy, ösümligiň tohumlaryndan Sesamum indicum (künji, künji). Bu ýagda köp sanly elementler we poli doýgun ýag kislotalary bar. Nebitiň saklanyş möhleti 9 ýyla ýetip biler, bu düzümindäki antioksidantlar sebäpli mümkindir.

Künji ýagynyň köp dermanlyk aýratynlyklary bar, şonuň üçin onuň birnäçe ugurlary bar: lukmançylyk, kosmetologiýa, konditer önümleri we derman önümleri. Şeýle hem çalgy ýaglary, gaty ýaglar we beýleki önümler öndürmekde ulanylýar.

agzybir ojak
agzybir ojak

Azyk önümçiligi

Adamyň garramagynda iýmit siňdirişiň ähli bölekleriniň işleýşi peselýär: çeýnemek enjamy, özofagus, aşgazan, aşgazan asty mäz, bagyr we içegeler. Düzgünleriň netijesinde beloklaryň, ýaglaryň, uglewodlaryň doly iýmitlenmegi ýüze çykýar we şu ýerden – organlarda we dokumalarda möhüm iýmit maddalarynyň we metabolik bozulmalaryň dowamly ýetmezçiligi ýüze çykýar

Bu, garrylykdaky adamlaryň iýmitlenişini dogry sazlamagy, bedenine kalsiý ýaly zerur mukdarda iýmitleri üpjün etmegi zerur edýär, ýetmezçiligi osteoporoz ýaly keseliň döremeginde we ösmeginde aýgytly rol oýnaýar.
Künji tohumy bu goşundylaryň biri hasaplanmalydyr.

Sesame, Hindistanda, Azerbaýjanda, Owganystanda, Demirgazyk Aziýada, Ukrainada we Krasnodar sebitinde ösdürilip ýetişdirilýän Pancake hepdelik ösümlik. Künji tohumy adama mälim bolan iň gadymy tagamlardan biridir. Künji tohumynda takmynan 65% ýag, doýmadyk ýag kislotalary bar. Künji kalsiý, demir, ösümlik beloklaryna, witaminlere baý: retinol, tiamin, riboflawin; lesitin we beýleki sagdyn iýmitler.

Künji tohumlary gowrulanda güýçlenýän ýokumly, süýji tagamy bar. Bişen, ezilen künji tohumy dürli tagamlarda ulanylyp bilner: salatlardan makaronlara çenli. Künji, şeýle hem dürli çöreklere, rulonlara, krakerlere we salat geýimlerine dokma we tagam goşmak üçin ulanylýar.

Gynansagam, künji biziň ýurdumyzda kän bir meşhur däl we halwanyň düzümi, esasanam “tahini” hökmünde tanalýar. Taýýarlamak üçin, esasan, tahini massasy ulanylýar – künji tohumy. Şol bir wagtyň özünde azyk bazaryndaky künji tohumy ýylboýy we elýeterlidir.

Medisina we Gigiýena önümleri

Künji iň gadymy ösdürilip ýetişdirilýän ösümlikleriň biridir, bu ýagyň tohumy dünýäde takmynan 5000 ýyl bäri ulanylýar. Künji medisina taryhy, Ebers papirusyna (1), derman tarapyndan makullanan ösümlik hökmünde gadymy Müsüre degişlidir. Mundan başga-da, gadymy Wawilonyň aýallary, arheologlaryň pikirine görä, ýaşlygy we gözelligi uzaltmak üçin bal we künji (hawla) garyndysyny ulandylar, rim esgerleri ýaşaýyş we güýç üçin garyndy iýdiler.

Künji ýagy – güýçli antioksidant, ultramelewşe süzgüç bolup, bedene zyýanly şöhleleri siňdirýär. Bu häsiýet, ýagy gün şöhlesinden goramak üçin ulanmaga mümkinçilik berýär. Antioksidantlara we fitosterollara baý künji ýagy deriniň wagtyndan öň garramagynyň öňüni alýar, şol sanda gün şöhlesine aşa köp täsir etmek ýa-da gormonal deňagramsyzlyk. Düwürtik tegmillerinden, deriniň dürli gyjyndyrmalaryndan, gyzylmagy, gabygy ýa-da çişmegi bilen gutulmaga kömek edýär. Faglaryň alyş-çalşyny güýçlendirmek we epidermisiň gorag funksiýalaryny dikeltmek üçin ulanylýar.

agzybir ojak