Daşama

Logistika kompaniýalary bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygyň esasynda, ýörite we ýükleri götermek üçin hyzmatlary meşgullanýan

Köp adam üçin haryt daşamak gaty ýönekeý we ýönekeý ýaly görünýär, karton gutulary ýük awtoulagyna ýüklemekde kyn zat ýok diýlip hasaplanýar. Bu düýbünden nädogry. Ýük getirmekde ulag  çylşyrymly däl we bir wagt düzüminde we ş.m. taýýarlyk we zatlar gaplama, resminamalaryň ýygnamak, degişli maşynlary birini hünärli işgärleri, şol sanda etaplary bar.

Ýük ulaglary

Müşderi köplenç ýük daşamakda nämäniň kyn bolup biljekdigine düşünip bilmeýärler. Munuň üçin diňe dogry awtoulag saýlamaly – kiçijik ýük üçin Gazelle we köp mukdarda Kamaz saýlamaly diýip hasaplaýarlar.

Häzirki wagtda dürli görnüşli awtoulaglar ýük daşamaga gatnaşýar – Gazeller we olaryň analoglary, has kuwwatly Kamaz ýük awtoulaglary we daşary ýurtly garşydaşlary. Ulaglar diňe bir ölçegleri bilen däl, eýsem tehniki aýratynlyklary boýunça biri-birinden tapawutlanýar. Amatly awtoulag saýlanyňyzda, ýüküň aýratynlyklaryny göz öňünde tutuň. Mysal üçin, haýwanlary daşamak howa çalşygy ulgamlary bilen enjamlaşdyrylan ulaglary talap edýär. Näzik zatlary daşamak üçin bedeni abzallar bilen enjamlaşdyrylan awtoulag ulanyň. Belli bir temperatura  mätäç zaýalanýan harytlar sowadyjylarda daşalýar.

Azyk daşamak

Sowadyjy, bedeni sowadyjy enjam bilen enjamlaşdyrylan ýük awtoulag serişdesidir. Sowuklama ulgamlary bilen enjamlaşdyrylan awtoulaglarda dürli ýükler daşalýar, daşamak belli bir şertleri berjaý etmegi talap edýär. Bu kategoriýa, meselem, çalt zaýalanýan önümler – balyk, gatyk, et, süýt we ş.m. Uzak wagtlap täze saklamaýarlar. Ýöne olary dükana täze getirmeli.

Şonuň üçin olary gaty çalt daşamaly. Şeýle-de bolsa, ýokary eltiş tizligi bu meseläni hemişe çözüp bilmeýär. Gaty yssyda, bu önümler gaty gysga wagtlap täze bolýar, şonuň üçin olary diňe sowadyjy enjam bilen awtoulagda alyp gidip bilersiňiz.

Bu görnüşdäki awtoulaglar diňe tomusda däl. Gyşda önümleri uzak aralyga daşamak zerurlygy ýüze çyksa, bedende howanyň temperaturasynyň gaty pes boljakdygyna bil baglamak nädogry. Birden gün çykyp, maşyny gyzdyrýar? Gyşda, elbetde, tomus bilen deňeşdirilende has yssy, ýöne maşyny gaty gowy gyzdyryp biler. Bu hökmany suratda daşalýan önümlere zeper ýeter, bu bolsa müşderiniň nägileligini döreder. Sowadyjy ulanmak has ygtybarly.

Doňdurylan iýmitlere hem aýratyn çemeleşmeli. Täze et, balyk, kömelek, miweler ähli peýdaly häsiýetlerini saklamaga mümkinçilik berýän satuwdan öň gaýtadan işlenilýär. Bu önümler noldan 18 dereje pes temperaturada saklanmalydyr, ýogsam syzdyrylan suw bilen birlikde yz elementlerini we witaminlerini ýitirer. Şonuň üçin beýle önümleri adaty awtoulaglarda daşap bolmaýar.

Sowadyjy ýük awtoulaglarynyň görnüşleri

Sowadyjylarda dürli harytlar daşalýar. Awtoulaglaryň görnüşleri başga. Olaryň käbiri temperaturany sazlamak ukybyny goldaýar. Beýlekiler bolsa ýokary ýük göterijiligi bilen häsiýetlendirilýär.

Sowadyjy awtoulaglar, bedende haýsy temperaturany saklap boljakdygyna baglylykda birnäçe görnüşe bölünýär. Aşakdaky görnüşler tapawutlanýar:

awtoulaglar, içindäki temperatura noldan birneme ýokary;

içki temperaturany on aýazdan on iki derejä çenli kesgitlemäge mümkinçilik berýän maşynlar;

bedeninde temperaturany ýigrimi dereje aýaz edip bilýän iň sowuk ulaglar.