Azyk önümçiligi

Adamyň garramagynda iýmit siňdirişiň ähli bölekleriniň işleýşi peselýär: çeýnemek enjamy, özofagus, aşgazan, aşgazan asty mäz, bagyr we içegeler. Düzgünleriň netijesinde beloklaryň, ýaglaryň, uglewodlaryň doly iýmitlenmegi ýüze çykýar we şu ýerden – organlarda we dokumalarda möhüm iýmit maddalarynyň we metabolik bozulmalaryň dowamly ýetmezçiligi ýüze çykýar

Bu, garrylykdaky adamlaryň iýmitlenişini dogry sazlamagy, bedenine kalsiý ýaly zerur mukdarda iýmitleri üpjün etmegi zerur edýär, ýetmezçiligi osteoporoz ýaly keseliň döremeginde we ösmeginde aýgytly rol oýnaýar.
Künji tohumy bu goşundylaryň biri hasaplanmalydyr.

Sesame, Hindistanda, Azerbaýjanda, Owganystanda, Demirgazyk Aziýada, Ukrainada we Krasnodar sebitinde ösdürilip ýetişdirilýän Pancake hepdelik ösümlik. Künji tohumy adama mälim bolan iň gadymy tagamlardan biridir. Künji tohumynda takmynan 65% ýag, doýmadyk ýag kislotalary bar. Künji kalsiý, demir, ösümlik beloklaryna, witaminlere baý: retinol, tiamin, riboflawin; lesitin we beýleki sagdyn iýmitler.

Künji tohumlary gowrulanda güýçlenýän ýokumly, süýji tagamy bar. Bişen, ezilen künji tohumy dürli tagamlarda ulanylyp bilner: salatlardan makaronlara çenli. Künji, şeýle hem dürli çöreklere, rulonlara, krakerlere we salat geýimlerine dokma we tagam goşmak üçin ulanylýar.

Gynansagam, künji biziň ýurdumyzda kän bir meşhur däl we halwanyň düzümi, esasanam “tahini” hökmünde tanalýar. Taýýarlamak üçin, esasan, tahini massasy ulanylýar – künji tohumy. Şol bir wagtyň özünde azyk bazaryndaky künji tohumy ýylboýy we elýeterlidir.