Çörek we bulka önümleri

Çörek önümleri, adamyň esasy iýmitlerinden biridir. Çörek önümleriniň ýörite görnüşlerine guzy önümleri degişlidir. Bagelleriň öndürilişiniň we satuwynyň mukdaryny azaltmagyň faktorlaryndan biri, häzirki iýmitleniş düşünjesine laýyk gelýän işleýän önümleriň ýoklugyny goşmak bilen, saklanyş wagtynda sarp ediş häsiýetleriniň ýitmegi (çişmegi we ysyň güýjüni azaltmak, güýç artdyrmak). Şunuň bilen baglylykda, hilini we işleýiş maksatly gowulandyrylan bagşylaryň tehnologiýasyny kämilleşdirmek zerurlygy ýüze çykýar.Ýyllar boýy geçirilen gözleglerimizde, nohut, günebakar tohumy, künji tohumy, hoz däneleriniň ýagyň we ýumurtganyň haltalarynyň hiline edýän täsirini öwrendik. Arahis, günebakar tohumy, künji tohumy, hozuň ulanylmagy bu önümleriň biologiki gymmaty bilen baglanyşyklydyr: ýokary belok, doýmadyk ýag kislotalary. Hamyr birleşdirilen görnüşde ýugruldy, hamyryň üstüne ähli goşundylar grated görnüşde goşuldy. Goşundylardan başga-da, bagşy ýasamak tehnologiýasy wariantlarda tapawutlanmady. Ilkinji gözlegde, halta un massasyna 10% arahis ulanyp, ähli tarapdan amatlydy. Baglaryň tagamy nohut däneleriniň göze görnüp duran tagamy we hozuň ýakymly ysy bilen ýüze çykdy.Ikinji gözlegde, unuň massasyna 4% künji tohumyny ulanyp iň oňat önümler alyndy. Taýýar önümleriň ýokary ýagly tohumlary ulanmak bilen baglanyşykly fiziki-himiki aýratynlyklary ýaramazlaşmady. Belogyň köpelmegi we doýmadyk ýag kislotalarynyň köpelmegi sebäpli iýmitleniş gymmaty gowulaşdy. Şeýlelik bilen, assortimenti giňeltmek, ýagyň haltalaryny öndürmekde önümiň ýokumlylygyny ýokarlandyrmak üçin, unuň agramy boýunça 10% mukdarda, künji tohumy öndürilende bolsa unuň agramy bilen 4% mukdarda künji tohumy öndürmek bolýar.